Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Nsm 139/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kępnie z 2017-04-21

Sygn. akt III Nsm 139/15

POSTANOWIENIE

Dnia 21 kwietnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich , w składzie:

Przewodnicząca - SSR Anna Sobolewska Talaga

Protokolant - Kamila Wąsik

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017 roku w Kępnie

na rozprawie

sprawy z wniosku Ł. S. (S.)

z udziałem W. P. (P.)

o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem

p o s t a n a w i a:

1.  ustalić kontakty Ł. S. z małoletnim synem J. P., urodzonym (...) w K. w ten sposób, że:

a/ wnioskodawca Ł. S. będzie miał prawo spędzenia z synem bez udziału jego matki W. P. i poza miejscem zamieszkania dziecka jeden weekend miesiąca, od piątku od godz. 14.00 (po zajęciach szkolnych) do poniedziałku do godz. 7.30 (do czasu rozpoczęcia zajęć szkolnych), przy czym wnioskodawca będzie odbierał syna bezpośrednio z placówki przedszkolnej lub szkolnej i odprowadzał po weekendzie do placówki do której dziecko będzie uczęszczać,

b/ nadto ustalić, że wnioskodawca Ł. S. będzie miał prawo spędzania z synem J. P. w okresach świątecznych: jednego dnia Świąt Bożego Narodzenia i jednego dnia Świąt Wielkanocnych po wcześniejszym uzgodnieniu z matką małoletniego oraz począwszy od 2018 roku - pierwszego tygodnia w okresie ferii zimowych od soboty od godziny 12.00 do piątku do godziny 18.00 a także w okresie wakacji letnich: pierwszego tygodnia lipca lub pierwszego tygodnia sierpnia od soboty od godziny 12.00 do piątku do godziny 18.00 ostatniego dnia;

c/ dodatkowo określić, że wnioskodawca będzie miał prawo do kontaktu z synem za pośrednictwem środków masowego przekazu: kontaktu telefonicznego w każdą środę i piątek w godzinach między: 17.00 a 17.30 oraz za pomocą Skypea w każdą niedzielę między godziną 13.00 a 14.00;

2. wnioskodawca Ł. S. jest zobowiązany do powiadamiania W. P. o przyjeździe do Polski co najmniej jeden miesiąc przed planowanym terminem kontaktu z synem oraz potwierdzenia swojego przyjazdu po syna w formie sms-a lub maila najpóźniej na dzień przed terminem kontaktu, a także poinformowania W. P. niezwłocznie po odebraniu dziecka z placówki szkolnej w piątek oraz o odprowadzeniu syna po weekendzie do placówki szkolnej; matka małoletniego ma obowiązek należytego przygotowania J. P. do spotkań z ojcem - także w zakresie zaleceń zdrowotnych i przyjmowanych przez dziecko leków i nie przeszkadzania w tych kontaktach

nadto Ł. S. i W. P. są zobowiązani do przestrzegania ustalonych terminów kontaktów oraz do wzajemnego powiadamiania się z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli z przyczyn obiektywnych kontakty nie będą się mogły odbyć oraz do wyznaczenia w takiej sytuacji zastępczego terminu zrealizowania kontaktów w okresie nie dalszym niż 2 miesiące od daty niezrealizowanego kontaktu;

3.  oddalić wnioski w pozostałym zakresie;

4.  zasądzić od W. P. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kępnie kwotę 843,24 złotych (słownie: osiemset czterdzieści trzy złote 24/100) tytułem kosztów uzyskania opinii biegłych, w pozostałym zakresie kosztami obciążyć wnioskodawcę i uczestniczkę w zakresie przez nich poniesionym.

SSR Anna Sobolewska-Talaga

Sygn. akt III Nsm 139/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Ł. S. wystąpił z wnioskiem o uregulowanie sposobu kontaktowania się z małoletnim synem J. P. urodzonym (...) w K. w ten sposób, że kontakty miałyby odbywać się poza jego stałym miejscem zamieszkania co czwarty weekend miesiąca od piątku od godziny 14.00 do niedzieli do godziny 18.00, nadto w Święta Bożego Narodzenia od Wigilii od godz. 12.00 do pierwszego dnia świąt do godz. 19.00 w latach nieparzystych, zaś w latach parzystych od drugiego dnia świąt od godz. 12.00 do dnia 01 stycznia kolejnego roku do godz. 19.00, w Święta Wielkanocne od pierwszego dnia Świąt od godz. 12.00 do Poniedziałku Wielkanocnego do godz. 19.00 w latach nieparzystych, zaś w latach parzystych od Wielkiego Piątku od godz. 12.00 do Wielkiej Soboty do godz. 19.00. w wakacje przez pierwsze dwa tygodnie od dnia 01 lipca od godz. 9.00 do dnia 15 lipca do godz. 19.00. W ferie w pierwszym tygodniu ferii zimowych od soboty od godz. 12.00 do piątku do godziny 19.00.

Ponadto wnioskodawca wniósł o ustalenie jego prawa do kontaktu z dzieckiem za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym telefonicznego w każdy dzień tygodnia od godz. 15.00 do godz. 15.30 oraz za pośrednictwem komunikatora skypa w każdą niedziele miesiąca od godz. 13.00 do godz. 14.00.

W uzasadnieniu wniosku Ł. S. wskazał, że mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii, gdzie ma stałą pracę. Pracuje 13 dni w miesiącu na dwie zmiany po 12 godzin. Harmonogram zmian ustalany jest na cały rok podatkowy od 5 kwietnia do 4 kwietnia i nie jest modyfikowany przez cały ten okres. Co cztery tygodnie wnioskodawca ma 7 dniowa przerwę i w tym czasie chciałby przebywać z synem J. P.. W miejscu zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w Polsce wciąż mieszkają rodzice J. i H. S. oraz brat K. S.. Każdorazowo gdy wnioskodawca przyjeżdża do Polski rodzice wnioskodawcy udostępniają pokój, gdzie może on przebywać z synem. Uczestnicy nie potrafią porozumieć się w kwestii regularnego realizowania kontaktów wnioskodawcy z dzieckiem, uczestniczka postępowania utrudnia Ł. S. kontakty z dzieckiem, a wszelkie próby porozumienia z matką dziecka w przedmiocie sposobu kontaktów zostały odrzucone. (k. 2-3 akt)

W toku postępowania pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o udzielenie zabezpieczenia wnioskodawcy w ten sposób, iż w trakcie trwania postępowania wnioskodawca Ł. S. ma prawo do odbywania osobistych kontaktów z małoletnim J. P. poza miejscem jego zamieszkania :

-co czwarty piątek miesiąca poczynając od dnia 05 lutego 2016 roku od godziny 14.00 do godziny 19.00 przy czym wnioskodawca będzie odbierał małoletniego z przedszkola i odprowadzał do jego miejsca zamieszkania;

-co czwarty weekend miesiąca poczynając od 6 lutego 2016 roku od soboty od godziny 9.00 do niedzieli do godziny 19.00 , przy czym wnioskodawca będzie odbierał syna z jego miejsca zamieszkania i przyprowadzał do miejsca zamieszkania uczestniczki postępowania, zaś uczestniczka ma obowiązek nie przeszkadzać czynności wnioskodawcy;

-do kontaktu z małoletnim J. P. za pośrednictwem komunikatora Skypa w każdą niedzielę miesiąca od godziny 13.00 do godziny 14.00 zaś uczestniczka postępowania ma obowiązek nie przeszkadzać czynności wnioskodawcy i umożliwić dziecku kontakt w tej formie;

-do kontaktu telefonicznego z małoletnim J. P. w każdy dzień tygodnia od godziny 15.00 do godziny 15.30 zaś uczestniczka postępowania ma obowiązek nie przeszkadzać czynności wnioskodawcy i umożliwić dziecku kontakt w tej formie.

Uczestniczka postępowania, działając przez pełnomocnika, w pisemnej odpowiedzi na wniosek zaprzeczyła twierdzeniom o utrudnianiu ojcu kontaktów z synem, wniosła o uregulowanie kontaktów Ł. S. z J. P. – zgodnie z wnioskiem uczestnika – w każdy czwarty weekend miesiąca w piątek od godziny 17 do 20, w sobotę od godz. 14 do 19.00 i w niedzielę w godzinach od 14 do 19.00 z prawem zabierania syna na spacer w obecności uczestniczki postępowania. Uczestniczka zgodziła się na wyjazdy syna do rodziny wnioskodawcy, ale w jej obecności. Nie zgodziła się na pozostawanie dziecka na noce u wnioskodawcy oraz zabieranie syna na wakacje letnie czy zimowe. Wskazała, że odwiedziny w okresie Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy są możliwe po telefonicznym ustaleniu dnia i godzin, ale w jej obecności.

W uzasadnieniu uczestniczka W. P. podała, że obecnie wnioskodawca – mimo, że uczestniczka nie utrudnia jego kontaktu z synem, nie widuje go od września 2015 roku, nie kontaktuje się przez Internet, nie dzwoni telefonicznie i nie pyta o zdrowie syna. Syn stron, gdy ojciec do niego jeszcze dzwonił, nie chciał rozmawiać z ojcem, odmawia wzięcia telefonu do reki. Wnioskodawca kiedy chciał, a był w Polsce, to mógł odwiedzić syna, strony były wspólnie dwa lata temu razem na wczasach. W 2015 roku w marcu wnioskodawczyni wydała ojcu małoletniego na uroczystość zaślubin brata wnioskodawcy i musiała go zabrać po telefonie. Syn nigdy do tej pory nie spał bez matki poza domem, ma 4 latka, wobec czego nagła obecnie zmiana w tym zakresie zburzy jego spokój. Dla dobra dziecka wskazane jest, aby przez zwiększenie ilości spotkań z ojcem na razie w obecności matki, wnioskodawca mógł w przyszłości faktycznie zabierać dziecko.

(k. 25-26)

Pomimo nakłaniania przez Sąd wnioskodawcy i uczestniczki postępowania do uzgodnienia stanowisk odnośnie realizowania kontaktów Ł. S. z synem – strony nie potrafiły porozumieć się. Widoczny jest nasilony konflikt pomiędzy wnioskodawcą i uczestniczką postępowania.

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2016 roku zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów Ł. S. z małoletnim synem J. P. w ten sposób, że określono, że wnioskodawca będzie miał prawo kontaktowania się z synem w każdy czwarty weekend miesiąca, poczynając od 06 lutego 2016 roku: w soboty od godziny 14.00 do 17.00 w miejscu zamieszkania małoletniego wraz z matką W. P. oraz w niedziele od godziny 12.00 do godziny 19.00 z prawem zabrania dziecka poza jego miejsce zamieszkania i bez obecności matki – przy uwzględnieniu grafiku załączonego do akt sprawy dotyczącego harmonogramu pracy wnioskodawcy oraz po wcześniejszym uprzedzeniu matki małoletniego W. P. o przyjeździe do Polski w formie sms-a najpóźniej na dzień przed terminem kontaktu.

W pozostałym zakresie wniosek o zabezpieczenie został oddalony. (k. 57 akt)

Na powyższe postanowienie zażalenie złożył pełnomocnik wnioskodawcy. (k. 72-75 akt)

Po rozpoznaniu zażalenia przez Sąd Okręgowy w Kaliszu (k. 83-85 akt) i kolejnym rozpoznaniu sprawy na rozprawie w dniu 20 września 2016 roku sprawa na wniosek stron została skierowania do biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w K. celem ustalenia jakie są relacje wnioskodawcy i uczestniczki postępowania z małoletnim synem J. P. urodzonym (...), a także celem określenia ewentualnego sposobu utrzymywania najbardziej optymalnych kontaktów Ł. S. z małoletnim synem biorąc pod uwagę miejsce zamieszania stron i ich wzajemne relacje, jak również celem przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między rodzicami małoletniego i wskazania rodzicom właściwych kierunków postępowania dla dobra dziecka. (k. 108-109)

W oparciu o akt urodzenia małoletniego J. P., wywiady środowiskowe kuratora, dokumenty dotyczące harmonogramu pracy wnioskodawcy, wyjaśnienia- wysłuchanie wnioskodawcy i uczestniczki postępowania oraz dokumenty w aktach spraw toczących się uprzednio z udziałem W. P. i Ł. S.: o sygn. akt III Nsm 130/12 i III R.C. 54/15, a w szczególności na podstawie uzyskanej opinii biegłych z OZSS w K. oraz dodatkowe stanowiska stron Sąd ustalił co następuje:

Małoletni J. P. urodzony (...) w K. jest synem wnioskodawcy Ł. S. i W. P..

Wnioskodawca i uczestniczka nie byli małżeństwem.

Ł. S. zamieszkuje od kilku lat na stałe w wielkiej Brytanii, gdzie ma stała pracę. W. P. zamieszkuje w miejscowości G. gmina T..

(okoliczności niesporne, akt urodzenia J. P. k. 4 akt)

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kępnie z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III Nsm 130/12 ograniczono władzę rodzicielską Ł. S. nad małoletnim synem J. P. w ten sposób, że wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem powierzono jego matce W. P. zachowując dla ojca prawo współdecydowania w istotnych sprawach dziecka dotyczących jego wychowania, zdrowia i edukacji. Jednocześnie ustalono, że miejscem zamieszkania małoletniego J. P. będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jego matki W. P..

Jednocześnie postanowieniem tym nie uwzględniono wniosku W. P. o pozbawienie Ł. S. władzy rodzicielskiej nad synem J. P..

(dokumenty w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Kępnie o sygn. akt III Nsm 130/12 – w szczególności wywiady środowiskowe kuratora, protokół rozprawy i postanowienie z dnia 10 stycznia 2013 roku)

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kępnie w dniu 06 lipca 2015 roku pozwany Ł. S. zobowiązał się płacić na rzecz małoletniego syna J. P. alimenty w kwotach po 1.100,00 złotych miesięcznie do rąk jego matki W. P. w miejsce alimentów zasądzonych w kwocie 900,00 złotych miesięcznie wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Kępnie z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie III R.c. 61/12 utrzymanym następnie w mocy wyrokiem Sądu Rejonowego w Kępnie z dnia 17 stycznia 2013 roku.

(dowód: dokumenty w aktach sprawy III R.c. 54/15, w szczególności protokół rozprawy wraz z ugodą z dnia 06 lipca 2015 roku)

Małoletni J. P. mieszka wraz z matką i starszą przyrodnią siostrą w miejscowości G., gmina T.. Ojciec małoletniego L. S. (1) nie uczestniczy w wychowaniu syna – mieszka i pracuje w Anglii. Dąży jednak do utrzymywania systematycznych kontaktów z synem, które nie zawsze przebiegają prawidłowo.

Jak wynika z wniosków biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w K. przyczyną nieporozumień do których dochodzi między rodzicami J., są niewłaściwe postawy W. P. , która nadal wraca do wcześniejszych konfliktowych okresów znajomości z Ł. S.. Biegli wskazali, że nie było możliwe przeprowadzenie mediacji w sprawie ustalenia kontaktów ojca z synem, gdyż uczestniczka postępowania nie potrafiła podjąć żadnego dialogu z wnioskodawcą.

Jednocześnie jak wynika z obserwacji biegłych – małoletni J. P. ma zachowane więzi i dobre relacje z obojgiem rodziców, jest otwarty na kontakty z ojcem i wyraża gotowość do wspólnego z nim spędzania czasu. Zdaniem biegłych - biorąc pod uwagę niekorzystny stan relacji między rodzicami małoletniego J. - jego kontakty z ojcem nie powinny odbywać się w obecności matki. Biegli zasugerowali, by do kontaktów małoletniego z ojcem dochodziło w jeden weekend miesiąca dostosowany do harmonogramu pracy wnioskodawcy od piątku po zajęciach przedszkolnych lub szkolnych do niedzieli do godzin popołudniowych. Ojciec powinien mieć również zapewniony kontakt z dzieckiem w jeden dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz kontakty w czasie ferii i wakacji (od momentu podjęcia przez syna nauki szkolnej).

(pisemna opinia biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w K. k. 121-128)

Sąd zważył:

Wnioskodawca i uczestniczka postępowania są rodzicami małoletniego J. P.. Obojgu przysługuje władza rodzicielska (z ograniczeniem dla wnioskodawcy wynikającym z orzeczenia Sądu Rejonowego w Kępnie z dnia 17 stycznia 2013 roku).

W wykonywaniu tej władzy rodzice mają ze sobą obowiązek współpracować, porozumiewać się dla dobra dziecka. Jak stanowi § 2 art. 97 k.r.o. o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.r.o. – Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Zgodnie z § 2 w/w art. kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

W myśl art. 113 1 § 1 k.r.o. jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga Sąd opiekuńczy.

Biorąc pod uwagę powyższe dla dobra dziecka i jego prawidłowego rozwoju, zapewnienia mu poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa wskazane jest, aby rodzice byli zgodni (wtedy małoletni nie będzie wychowywany w poczuci zagrożenia i niepewności). Dla nawiązania właściwych relacji dziecka z ojcem wskazane jest aby ich kontakty odbywały się regularnie i w miarę często

Rola sądu opiekuńczego w tych sprawach jest przede wszystkim mediacyjna, w tym sensie, że sąd ten powinien nakłaniać rodziców do uzgodnienia stanowisk.

Wydając postanowienie w przedmiocie ustalenia kontaktów należało mieć na względzie trudne relacje pomiędzy rodzicami małoletniego J. P.. Bardzo zauważalne jest rozżalenie W. P. i jej rozchwianie emocjonalne. Pomimo znacznego upływu czasu od rozstania z Ł. S.W. P. nie potrafi w żaden sposób współpracować w kwestii realizowania kontaktów ojca z ich wspólnym małoletnim dzieckiem. Reaguje przy tym agresywnie, nieadekwatnie do sytuacji nawet w obecności dziecka – co niewątpliwie przekłada się na poczucie bezpieczeństwa u syna i jego normalny rozwój a także budowanie właściwych/ spokojnych relacji z ojcem.

Z drugiej strony należało wziąć pod uwagę fakt, że Ł. S. stara się nawiązać z dzieckiem dobry kontakt, nie ma obiektywnych przeszkód aby ojciec realizował i w przyszłości rozszerzał swoje kontakty z synem. Zwrócić w tym miejscu należy uwagę na fakt, że Ł. S. - pomimo znacznej odległości starał się systematyczne przyjeżdżać od Polski i spotykać z synem w ramach realizowania postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów wydanego w dniu 28 stycznia 2016 roku. Na skutek zmiany harmonogramu pracy wnioskodawcy, pomimo poinformowania o tym W. P. i przedstawienia jej nowego grafiku - uczestniczka W. P. uznała, że nie spełnia on jej zdaniem wymogów formalnych, ponieważ nie został formalnie opatrzony pieczęciami i w konsekwencji nie zgodziła się na zmianę terminu kontaktów, w związku z czym od 2017 roku do kontaktów Ł. S. z synem nie dochodziło.

W. P. swoją postawą uniemożliwiła biegłym przeprowadzenie mediacji w przedmiocie ustalenia kontaktów, a także określenia właściwych postaw rodzicielskich wobec dziecka. Jak wynika z informacji przestawionych w opinii biegłych z OZSS w K. w trakcie przeprowadzania badania W. P. : „miała duże trudności z panowaniem nad emocjami, zachowywała się impulsywnie, reagowała krzykiem, wychodziła z gabinetu trzaskając drzwiami. Nie potrafiła się opanować nawet w obecności dziecka i innych osób oczekujących w korytarzu budynku OZSS. Zachowanie uczestniczki postępowania było nieadekwatne do sytuacji. „ (opinia biegłych str 4, karta 124 akt)..

W oparciu o dotychczasowy przebieg kontaktów ojca z synem i ostateczne stanowiska stron – w tym wniosek W. P. aby Ł. S. zabierał syna na jeden weekend w miesiącu od piątku po zajęciach szkolnych do poniedziałku rana ( z obowiązkiem odebrania dziecka z placówki szkolnej i jego odprowadzeniem do tej placówki po weekendzie) - Sąd orzekł, że wnioskodawca będzie kontaktował się z synem w jeden weekend miesiąca od piątku od godziny 14.00 (po zajęciach szkolnych) do poniedziałku do godz. 7.30 (do czasu rozpoczęcia zajęć szkolnych), przy czym wnioskodawca będzie odbierał syna bezpośrednio z placówki szkolnej lub przedszkolnej i odprowadzał po weekendzie do placówki do której dziecko będzie uczęszczać. Jednocześnie ustalono, że Ł. S. będzie miał prawo spędzania z synem J. P. jednego dnia Świąt Bożego Narodzenia i jednego dnia Świąt Wielkanocnych po wcześniejszym uzgodnieniu z matką małoletniego oraz począwszy od 2018 roku – pierwszego tygodnia w okresie ferii zimowych od soboty od godziny 12.00 do piątku do godziny 18.00 oraz w okresie wakacji letnich pierwszego tygodnia lipca lub pierwszego tygodnia sierpnia od soboty od godziny 12.00 do piątku do godziny 18 ostatniego dnia;

Dodatkowo – mając na względzie stanowiska stron wyrażone bezpośrednio przed zamknięciem rozprawy w sprawie - określono, że wnioskodawca będzie miał prawo do kontaktu z synem za pośrednictwem środków masowego przekazu: kontaktu telefonicznego w każdą środę i piątek w godzinach między 17.00 a 17.30 oraz za pomocą Skypea w każda niedzielę między godziną 13.00 a 14.00. Jednocześnie – mając na względzie relacje stron i ich wcześniejszą postawę - sprecyzowano szczegółowo zasady powiadamiania przez Ł. S. matki małoletniego o przyjeździe do Polski (co najmniej jeden miesiąc przez terminem planowanego kontaktu) oraz potwierdzania swojego przyjazdu po dziecko co najmniej dzień przez terminem kontaktu, a także powiadamiania matki małoletniego o odebraniu dziecka z placówki szkolnej i odprowadzeniu go do tej placówki po zakończonym kontakcie. Zobowiązano również matkę małoletniego do należytego przygotowania dziecka do kontaktu z ojcem- także w zakresie zaleceń lekarskich i przyjmowanych leków i nie przeszkadzania w kontaktach.

Obydwoje rodzice małoletniego zostali zobowiązani do przestrzegania ustalonych kontaktów i do wzajemnego powiadamiania się z odpowiednim wyprzedzeniem o niemożliwości zrealizowania kontaktów oraz do wyznaczania zastępczego zrealizowania kontaktów ( pkt. 1 i 2 postanowienia)

W pozostałym zakresie wnioski stron zostały oddalone. Zaakcentować jednak należy, że postanowienie Sądu w tym przypadku zastępuje jedynie wolę wnioskodawcy i uczestniczki postępowania z powodu braku porozumienia co do kontaktów ojca z synem, zatem nie ma przeszkód do tego, żeby w przyszłości wspólnie uregulowali tę kwestię odmiennie niż to wynika w decyzji Sądu. To rodzice są ekspertami w przedmiocie wychowywania swojego dziecka i ich wola – przy uwzględnieniu okoliczności, że powinni kierować się dobrem dziecka - ma znaczenie nadrzędne.

Z ze wskazanych wyżej przyczyn i na podstawie cytowanych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

O kosztach orzeczono w oparciu o przepis art. 520 § 1 – 3 k.p.c. Wobec faktu, że uczestniczka postępowania W. P. swoja postawą i nieracjonalnym, nieadekwatnym do sytuacji postępowaniem uniemożliwiła jakiekolwiek postępowanie mediacyjne w zakresie kontaktów ojca z synem, zachowywała się także – również w toku poprzednio prowadzonych z jej udziałem spraw – w sposób bardzo emocjonalny, zaburzający właściwy przebieg posiedzenia, a z drugiej strony stwierdzała, że nie utrudniała i nie utrudnia ojcu kontaktów z synem – Sąd obciążył W. P. kosztami za uzyskaną opinię biegłych z OZSS w K. zgodnie z rachunkiem przedstawionym na k. 129 akt. (pkt. 4 postanowienia)

Jeszcze raz w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt – że rodzice – dla dobra ich wspólnego dziecka mają obowiązek ze sobą współpracować, niedopuszczalne jest – w obecności dziecka – prezentowanie agresywnych, nieadekwatnych do sytuacji zachowań i wzbudzanie poczucia zagrożenia u dziecka w sytuacji - gdy drugi z rodziców chce nawiązywać z nim więzi oraz realizować spotkania i kontakty. Tym bardziej, gdy nie ma przeciwko temu obiektywnych i uzasadnionych przeszkód.

W pozostałym zakresie Sąd obciążył strony kosztami związanymi z ich udziałem w postępowaniu (także w odniesieniu do kosztów zastępstwa procesowego).

A. Sobolewska-Talaga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joannna Niklewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kępnie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Anna Sobolewska Talaga
Data wytworzenia informacji: