Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 68/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kępnie z 2017-10-30

Sygn. akt III RC 68/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodnicząca - SSR Anna Sobolewska Talaga

Protokolant - sekr. sąd. Kamila Wąsik

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 roku na rozprawie w Kępnie

sprawy z powództwa T. D.

przeciwko E. D. (1)

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

1.  oddala powództwo;

2.  kosztami postępowania obciąża powoda T. D. w zakresie przez niego poniesionym.

SSR Anna Sobolewska-Talaga

Sygn. akt. III RC 68/17

UZASADNIENIE

Powód T. D. działając przez pełnomocnika wystąpił w dniu 18 lipca 2017 roku z powództwem przeciwko E. D. (1) o „wygaszenie” obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozwanej E. D. (1).

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że Wyrokiem Sądu Okręgowego w O. z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie o sygn. akt I RC 1250/12 zostały ustalone alimenty na rzecz byłej żony E. D. (1) w kwocie po 500 złotych miesięcznie - zmniejszone następnie Wyrokiem Sądu Apelacyjnego we W. z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 209/13 do kwoty po 350 złotych miesięcznie.

Ponadto wyrokiem Sądu Okręgowego w O. zasądzono na rzecz jego syna O. D. alimenty w kwocie 400 złotych miesięcznie.

W dniu 27 czerwca 2017 roku powód zawarł nowy związek małżeński i z tego związku w dniu (...) urodziła się córka L. D..

W sierpniu 2014 roku powód występował z pozwem o „wygaszenie obowiązku alimentacyjnego” jednak jego powództwo zostało oddalone ponieważ pozwana była w ciąży i nie podjęła z tego powodu pracy.

Obecnie pozwana, jeśli nie pracuje, może podjąć pracę. Powód ma natomiast drugą rodzinę, jest pracownikiem fizycznym i zarabia najniższą krajową. Sytuacja materialna powoda i jego rodziny jest ciężka. Żona powoda po wyczerpaniu okresu zasiłku macierzyńskiego korzysta z urlopu na wychowanie dziecka gdyż nie ma z kim zostawić dziecka. Na zatrudnienie opiekunki do dziecka na 12 godzin ani powoda ani jego żony nie stać.

Syn powoda O. ukończył 6 lat a drugie dziecko pozwanej 2 lata. O ile wiadomo powodowi to sytuacja pozwanej nie jest zła. Syn korzysta z przedszkola a drugie dziecko nie wykluczone, że korzysta ze żłobka. Oficjalnie pozwana samotnie wychowuje dzieci, co bardzo korzystnie przedstawia jej sytuację finansową.

T. D. podniósł jednocześnie, że nie może przez całe życie alimentować pozwanej, która jest osobą zdrową i zdolną do pracy tylko z tego powodu, że ma małe dziecko z innym mężczyzną. Nadto podkreślił, że pobieranie alimentów od powoda przez pozwaną jest sprzeczne, jego zdaniem, z wszelkimi zasadami współżycia społecznego.

(k. 2-3 akt)

Pozwana E. D. (1) wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, że alimenty zostały przyznane na jej rzecz gdyż znalazła się w wyniku rozwodu w trudnej sytuacji, a odpowiedzialnym za tę sytuację był powód, to z jego winy został orzeczony rozwód stron. Pozwana wskazała, że powód bardzo rzadko odwiedza syna i nie wspomaga jej w wychowaniu dziecka. (k.67-68 , nagranie czas: 00:04:02)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w O. z dnia 6 grudnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt I C 1250/12 rozwiązano małżeństwo E. D. (1) z T. D. przez rozwód z winy T. D. . W wyroku tym zasądzono od T. D. na rzecz E. D. (1) alimenty w kwocie po 500 złotych miesięcznie. Następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego we W. z dnia 10 kwietnia 2013 roku, po rozpoznaniu apelacji T. D. obniżono alimenty zasądzone na rzecz pozwanej E. D. (1) do kwoty po 350 złotych miesięcznie.

(dowód: wyrok wraz z uzasadnieniem k. 48, 65-67 i k. 74, 79-83 w aktach sprawy Sądu Okręgowego w O., sygn. akt
I C 1250/12, kopia wyroku k.4-6)

Powód T. D. i pozwana E. D. (1) mają małoletniego syna O. D. urodzonego (...). Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim po rozwodzie powierzono jego matce E. D. (1), uprawniając i zobowiązując T. D. do współdecydowania w zasadniczych kwestiach dotyczących dziecka związanych z miejscem jego zamieszkania, leczeniem oraz kształceniem, zapewniając ojcu małoletniego prawo do kontaktów z dzieckiem. Kosztami utrzymania i wychowania małoletniego syna stron obciążono obydwie strony i zasądzono od T. D. tytułem alimentów na rzecz małoletniego O. D. kwotę po 400 złotych miesięcznie, płatne z góry do 10 każdego miesiąca do rąk matki E. D. (1) z ustawowymi odsetkami od dnia zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

(dowód: wyrok wraz z uzasadnieniem k. 48, 65-67 i k. 74, 79-83 w aktach sprawy Sądu Okręgowego w O., sygn. akt I C 1250/12, kopia s wyroku k.4-6)

Pozwana E. D. (1) ma 37 lat. Samotnie wychowuje dwóch synów: O. w wieku 6 lat i N. w wieku 3 lat. Mieszka wraz z synami w wynajętym mieszkaniu w K. przy ul. (...). Z tytułu czynszu – przy uwzględnieniu dodatku mieszkaniowego ponosi miesięczne opłaty w wysokości ok. 382 -390 złotych (bez dodatku mieszkaniowego - 633 złotych). Do tego dochodzą koszty opłat za media.

E. D. (1) z zawodu jest cukiernikiem. Od 26 września 2017 roku podjęła pracę w Szpitalu w K. na stanowisku sprzątaczki z wynagrodzeniem zasadniczym 1555,00 złotych miesięcznie. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku. Pozwana utrzymuje siebie i dzieci z alimentów oraz świadczeń (zasiłków i dodatków) uzyskiwanych z opieki społecznej oraz od niedawna z wynagrodzenia za pracę.

Małoletni O. i N. – synowie pozwanej uczęszczają do Przedszkola (...) w K.. Za przedszkole pozwana ponosi odpłatność w łącznej wysokości ponad 500 złotych miesięcznie.

U małoletniego O. D. stwierdzono zaburzenia rozwojowe. Był trzykrotnie diagnozowany w Poradni Psychologicznej w K.. W Zespole Szkół (...) w S. w dniu 19 maja 2017 roku została przeprowadzona diagnoza-ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej dziecka. Z treści opinii wynika, że wskazane jest stosowanie terapii sensorycznej O. D.. Małoletni jest pod opieką endokrynologa, neurologa.

Małoletni O. D. w okresie od 12 września 2017 roku do 15 września 2017 roku był leczony w Szpitalu w K. z powodu ostrego spastycznego zapalenia oskrzeli.

Powód T. D. - poza płaconymi alimentami - nie pomaga pozwanej w wychowaniu dziecka, nie interesuje się jego stanem zdrowia, sporadycznie odwiedza syna.

(dowód: przesłuchanie pozwanej E. D. (1) k. 70-71 (nagranie przesłuchania: czas 00:35:53 – 00:46:53) umowa o pracę E. D. (1) k. 27-27v, świadectwo pracy E. D. (1) k. 28, wyniki badań laboratoryjnych i dokumentacja dot. leczenia O. D. k. 29-35, Informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wynikach przeprowadzonej diagnozy dot. O. D. k. 36 – 40, Ocena rozwodu procesów integracji sensorycznej O. D. k. 41-45, karta informacyjna leczenia szpitalnego O. D. k. 46pokwitowania opłat za media oraz opłat za pobyt dzieci w przedszkolu k. 47-67).

Powód T. D. ma 36 lat. Obecnie mieszka w miejscowości (...), gmina W.. W dniu (...) urodziła się powodowi córka L. D.. Dziecko jest zdrowe, pozostaje pod opieką żony powoda – A. D., która przebywa na urlopie wychowawczym.

Powód wraz z nową rodziną mieszka w domu rodzinnym żony powoda. W domu tym mieszka 11 osób (trzech szwagrów powoda z rodzinami), w tym teściowa powoda. Teściowa powoda prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 15 ha, hoduje ponad 100 świń. Domownicy pomagają jej w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Wspólnie ponoszą koszty utrzymania i opłaty. Jak wskazał powód – tytułem opłat za prąd ponoszą z żoną koszty w wysokości 125 złotych miesięcznie, za prąd i wodę – 200 złotych miesięcznie.

T. D. jest z zawodu stolarzem. Jest zatrudniony jako stolarz w firmie (...) z siedzibą w (...).

W tej firmie powód jest zatrudniony od 08 października 2016 roku. Z zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach wynika, że powód miesięcznie zarabia netto: 1133,17-1401,48 złotych netto. We wrześniu 2017 roku otrzymał wynagrodzenie chorobowe w wysokości netto: 1380,60 złotych. Jak podał powód - faktycznie uzyskuje wyższe wynagrodzenie (nie wskazał konkretnie jakie) zależne od ilości przepracowanych godzin i premii wypłacanej przez pracodawcę.

W okresie od 05 października 2015 roku do co najmniej 27 kwietnia 2016 roku był zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w K. jako osoba bezrobotna. W tym czasie był w Holandii u kuzyna, który prowadzi tam firmę budowlaną. T. D. pojechał do Holandii w celach zarobkowych – w ciągu 2 tygodni pomagając kuzynowi zarobił – jak wskazał: ok. 2000 złotych. Takie zarobki nie były jednak dla powoda satysfakcjonujące. Później pracował dorywczo. Jak podał powód - Polacy zarabiają w Holandii 25-30 Euro za godzinę.

T. D. ma umiejętności w zakresie prac budowlanych, wykończeniowych.

Powód kilka lat temu zrzekł się swojego udziału w mieszkaniu, które obecnie zostało sprzedane przez matkę powoda. W mieszaniu tym wcześniej powód mieszkał z pozwaną E. D. (1).

Powód poza małoletnim synem i obowiązkiem płacenia alimentów na rzecz byłej żony ma na utrzymaniu obecną żonę i małoletnią córkę L. D.. Żona powoda- A. D. otrzymuje świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne na dziecko.

T. D. jest zdrowy. Nie ma majątku. Nie ma zadłużeń, czy też trudnej sytuacji finansowej. W najbliższym czasie – jak oświadczył – „zamierzają się z żoną budować”.

(dowód: przesłuchanie powoda T. D. k. 71-72 i k. (nagranie przesłuchania czas: 00:52:40 – 01:03:15, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach T. D. 25-26 akt, kopia aktu małżeństwa powoda z A. D. oraz kopia aktu urodzenia L. D. k. 8)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej opisanych dowodów.

Strony nie zgłosiły innych wniosków dowodowych.

Sąd dał wiarę zeznaniom stron, znajdują one potwierdzenie w przedstawionych przez strony dowodach w postaci dokumentów.

Nie są jednak przekonujące twierdzenia T. D., co do tego, że jego sytuacja finansowa nie pozwala mu w dalszym ciągu realizować obowiązku alimentowania byłej żony oraz, że fakt założenia przez powoda nowej rodziny, automatycznie przesądza o konieczności uchylenia jego zobowiązania alimentacyjnego na rzecz byłej żony. Z treści orzeczeń Sądu Okręgowego w O. oraz Sądu Apelacyjnego we (...) nie wynika też, by fakt podjęcia edukacji przedszkolnej przez syna stron, a także możliwość podjęcia pracy przez E. D. (1) były automatycznie wskazaniem do uchylenia zasądzonych alimentów na jej rzecz. Podkreślić i przypomnieć w tym miejscu należy, że zakres świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowany dwoma czynnikami: możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego oraz usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego – przy uwzględnieniu źródła i charakteru zobowiązania T. D..

Z okoliczności sprawy nie wynika, by możliwości zarobkowe powoda z przyczyn niezależnych od niego uległy znacznemu pogorszeniu. Strona powodowa nie wykazała też, by sytuacja finansowa, majątkowa strony pozwanej – E. D. (1) uległa istotnej poprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Obowiązek alimentacyjny powoda T. D. został ustalony w oparciu o treść przepisu art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w myśl którego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Zwrócić w tym miejscu należy uwagę na fakt, że obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo. Obowiązek ten wygasa w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego do otrzymywania wskazanych wyżej środków utrzymania nowego małżeństwa. (art.60 § 3 k.r.o)

W myśl art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zakres świadczeń alimentacyjnych w myśl art. 135 § 1 kro zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Biorąc pod uwagę okoliczności niniejszej sprawy i materiał dowodowy zgormadzony w aktach sprawy przyjąć należy, że nie ma obecnie podstaw do uwzględnienia powództwa T. D. o uchylenie alimentów zasądzonych w 2012/2013 roku na rzecz pozwanej E. D. (1).

Powód jest zdrowym mężczyzną i ma możliwości zarobkowe. Jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy jako stolarz. Nie zaistniały żadne szczególne – niezależne od T. D. zdarzenia wpływające na sytuację zdrowotną, majątkową powoda, czy też jego możliwości zarobkowe.

Mając na względzie aktualną sytuację rodzinną pozwanej E. D. (1), w tym fakt, że samotnie wychowuje dwoje małych dzieci, w tym syna stron, który - jak wynika z okoliczności sprawy - ma problemy zdrowotne i wymaga zwiększonej opieki, wsparcia a także nakładów finansowych - przyjąć trzeba, że nie ma na chwilę obecną podstaw do przyjęcia, że orzeczenie w przedmiocie zobowiązania T. D. w zakresie dostarczania środków utrzymania na rzecz byłej żony powinno zostać uchylone. Tym bardziej, że T. D. nie pomaga byłej żonie w wychowywaniu wspólnego syna, ograniczając się jedynie do sporadycznych wizyt u dziecka…

Biorąc pod uwagę powyższe - powództwo T. D. nie jest zasadne i jako takie podlega oddaleniu.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisie art. 98 k.p.c. koszty postępowania w niniejszej sprawie ponosi powód w zakresie przez niego poniesionym.

Anna Sobolewska-Talaga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joannna Niklewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kępnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Sobolewska Talaga
Data wytworzenia informacji: