Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 111/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kępnie z 2017-01-23

Sygn. akt III RC 111/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kępnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący - SSR Anna Sobolewska-Talaga

Protokolant - starszy sekretarz sądowy Joanna Niklewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 roku na rozprawie w Kępnie

sprawy z powództwa P. G.

przeciwko małoletniej pozwanej W. G. (1)

działającej przez matkę I. G.

o obniżenie alimentów

1.  obniża z dniem 6 grudnia 2016 roku alimenty zasądzone od powoda P. G. na rzecz małoletniej pozwanej W. G. (1) wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie o sygn. akt I C 1224/10 z kwoty po 500 złotych miesięcznie do kwoty po 300 (słownie: trzysta) złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 15-ego każdego miesiąca do rąk matki małoletniej pozwanej I. G. z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3.  odstępuje od obciążania pozwanej kosztami sądowymi, w pozostałym zakresie koszty procesu wzajemnie znosi.

Anna Sobolewska-Talaga

Sygn. akt III RC 111/16

UZASADNIENIE

Powód P. G. za pośrednictwem pełnomocnika wniósł pozew przeciwko małoletniej córce W. G. (1) działającej przez matkę I. G. o obniżenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 8 lipca 2011 roku, sygn. akt I C. 1224/10 z kwoty po 500 złotych miesięcznie do kwoty po 200 złotych miesięcznie, płatnych przez powoda na rzecz małoletniej W. G. (1) z góry do dnia 15 -go dnia każdego miesiąca.

Jednocześnie powód złożył wniosek o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kępnie J. B..

W uzasadnieniu żądania powód twierdził, że wyrokiem z dnia 8 lipca 2011 roku wydanym przez Sąd Okręgowy w Kaliszu w sprawie I C. 1224/10 powód został zobowiązany do zapłaty na rzecz pozwanej alimentów wysokości 500 złotych miesięcznie. Obecna sytuacja zdrowotna i materialna powoda jest bardzo trudna. Powód posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym. Jest osobą niezdolną do pracy. Wymaga stałej i długotrwałej opieki i pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Nadto wskazał, że nie pracuje, otrzymuje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia w wysokości rzędu 500 złotych na życie, komornik zabezpiecza mu kwotę 200 złotych z tytułu zadłużenia alimentacyjnego. Na utrzymanie, w tym lekarstwa powodowi pozostaje jedynie kwota 300 zł, co prowadzi do braku możliwości zaspokajania jego podstawowych potrzeb życiowych. W utrzymaniu pomagają mu rodzice, którym samym ledwo starcza środków na życie.

(pozew k. 2-3 akt)

Matka małoletniej pozwanej I. G. wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc, że córka ma 10 lat, jej potrzeby z wiekiem są coraz większe. Powód w żaden sposób nie uczestniczy w życiu córki i nie interesuje się jej potrzebami. Podała, że powód sam doprowadził się do takiego stanu, nigdy nie pracował i nie podjął się żadnej pracy, od początku na utrzymanie córek płacił fundusz. Nadto wskazała, że na utrzymanie córki potrzebuje kwotę 400 złotych na miesiąc.

(protokół rozprawy k. 42 akt, elektroniczne nagranie rozprawy czas 00:07:55)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2011 roku, w sprawie o sygn. akt I C. 1224/10 Sąd Okręgowy w Kaliszu orzekł o rozwiązaniu małżeństwa P. G. i I. G. z winy pozwanego P. G.. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron: W. G. (2) urodzoną (...) i W. G. (1) urodzoną (...) powierzono ich matce I. G. z zastrzeżeniem dla ojca małoletnich – P. G. prawa współdecydowania w ważniejszych sprawach dzieci dotyczących nauki i wychowania oraz osobistych kontaktów z dziećmi w terminach uzgodnionych między stronami. Jednocześnie w wyroku tym zasądzono od P. G. alimenty na rzecz małoletnich córek w kwotach po 500 złotych miesięcznie na rzecz każdej z nich, łączne kwotę 1000 złotych miesięcznie, płatną do 15 dnia każdego miesiąca do rąk matki I. G. z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty.

Pozwany P. G. nadużywał wówczas alkoholu. Pracował dorywczo jako mechanik samochodowy, blacharz. Pozwany nie stawiał się na rozprawy w toku postępowania rozwodowego.

(dowód: protokół rozprawy i wyrok z dnia 8 lipca 2011 roku na k. 59-62 i k. 63-64 w aktach sprawy Sądu Okręgowego w Kaliszu o sygn. akt I C. 1224/10, kopia wyroku k. 10 w aktach sprawy)

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kępnie z dnia 18 września 2014 roku w sprawie prowadzonej z wniosku I. G. pod sygn. akt III Nsm 76/14 – P. G. został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad córkami: W. G. (2) urodzoną (...) w K. oraz W. G. (1) urodzoną (...) w K..

(dowód: protokół rozprawy i postanowienie z dnia 18 września 2014 roku na k. 31-32 i k. 33 w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Kępnie sygn. akt III Nsm 76/14)

Powód ma 41 lat. Jest z zawodu blacharzem samochodowym.

P. G. poważnie i przewlekle choruje. Przeszedł dwa udary krwotoczne mózgu, operację ginekomastii obustronnej, operacje przepukliny rozworu przełykowego przepony. Był wielokrotnie hospitalizowany.

Powód cierpi na przepuklinę, zwężenie przełyku - ma problemy z przełykaniem, reflux żołądkowo-przełykowy, żółciowe zapalenie błony śluzowej żołądka. W związku w powyższymi dolegliwościami jest leczony w Klinice (...) we W.. Dwa razy w miesiącu jeździ na leczenie do W.. Jeden raz w miesiącu jeździ do neurologa do O.

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w P. orzeczeniem z dnia 03 sierpnia 2016 roku zaliczył P. G. do znacznego stopnia niepełnosprawności, ze wskazaniem, że jest on niezdolny do pracy, nadto zaznaczono, że wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

P. G. mieszka w miejscowości K., w wynajętym od znajomego pokoju z dostępem do kuchni i łazienki. Za wynajem tego pokoju płaci 300 złotych miesięcznie. W ciągu dnia przebywa u rodziców w H., gdzie otrzymuje wyżywienie.

Powód utrzymuje się z zasiłku stałego uzyskiwanego z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w kwocie 604 złotych miesięcznie. Nie ma innych dochodów. P. G. ma znaczne zadłużenia m. in. z tytułu nie płacenia alimentów na rzecz córek.

Jest współwłaścicielem nieruchomości w C. zabudowanej domem jednorodzinnym, którą zamieszkuje była żona powoda wraz z dziećmi.

W utrzymaniu pomagają mu rodzice.

(dowód: przesłuchanie powoda P. G. k. 42-43 akt i nagranie przesłuchania powoda podczas rozprawy w dniu 19 stycznia 2017 roku – czas 00:19:11 – 00:31:44, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności P. G. k. 11, zaświadczenia lekarskie i karty leczenia szpitalnego P. G. k. 12, k. 13-14, k, 15v, k, 16, k.17, k. 18, k,19, k. 20, k. 21, i k. 21v, k, 37 i k. 38, decyzja MGOPS w K. z dnia 29 czerwca 2016 roku o przyznaniu P. G. zasiłku stałego k. 35)

Małoletnia W. G. (1) ma 10 lat. Chodzi do III klasy Szkoły Podstawowej w B.. Jest dzieckiem ogólnie zdrowym. Jak wskazała jej matka – na utrzymanie córki potrzebuje miesięcznie kwotę 400 złotych. I. G. ma 37 lat, z zawodu jest tapicerem, mieszka z córkami: W. i obecnie już pełnoletnią W., a także rocznym synem W. pochodzącym ze związku z M. R. - w C., w domu jednorodzinnym stanowiącym współwłasność powoda i matki pozwanej.

I. G. pobiera na utrzymanie małoletniej córki świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w B.. Pobiera też zasiłki rodzinne na dzieci w kwocie 212 złotych miesięcznie oraz świadczenia z tytułu tzw. 500+ na oboje dzieci (łącznie 1000 złotych). I. G. jest zatrudniona w firmie (...)z siedzibą w T. w pełnym wymiarze czasu pracy jako wykrawacz kartonów z miesięcznym wynagrodzeniem 1128,61-1335,69 złotych netto. Jak wskazała w najbliższym czasie zamierza korzystać z urlopu wychowawczego na syna W.. W utrzymaniu syna pomaga jej parter, który mieszka w B..

Starsza córka stron ma 19 lat, nie uczy się i nie pracuje. Z zawodu jest kucharzem. Córka obecnie robi prawo jazdy, ma partnera.

(dowód: przesłuchanie matki małoletniej pozwanej I. G. k. 43-44a akt i nagranie przesłuchania podczas rozprawy w dniu 19 stycznia 2017 roku – czas 00:31:44 – 00:40:17, odpis skrócony aktu urodzenia W. G. (1) k. 33, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach I. G. k. 36)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o niebudzące wątpliwości dokumenty, których strony nie kwestionowały i które znajdują odzwierciedlenie w ich zeznaniach.

Strony nie zgłosiły innych wniosków dowodowych.

Sąd zważył, co następuje:

Jak wynika z treści art. 133 § 1 k.r.o. rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres tego obowiązku wyznacza z jednej strony poziom usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, z drugiej zaś majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego do alimentacji, przy czym wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie (art. 135 § 1 i 2 k.r.o.)

W myśl art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

W niniejszej sprawie, co wynika z ustalonego wyżej stanu faktycznego, istnieją podstawy do stwierdzenia, że możliwości zarobkowe powoda P. G. uległy istotnemu pogorszeniu. Powód ma poważne schorzenia, jest poddawany leczeniu, stosunkowo często przebywa w szpitalach, uzyskał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, nadto wskazano, że nie jest zdolny do pracy. Dodatkowo jak wynika z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności P. G. - wymaga on długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Z ustalonego stanu faktycznego w sprawie wynika także, że poza zasiłkiem stałym uzyskanych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w kwocie 604 złotych miesięcznie P. G. nie ma innych źródeł dochodu. W utrzymaniu i leczeniu pomagają mu rodzice.

Te okoliczności jednoznacznie wskazują, że w chwili obecnej powód nie ma możliwości zarobkowania i uzyskiwania dochodów (w większym zakresie niż uzyskiwane świadczenie z opieki społecznej).

Z drugiej strony wskazać też trzeba, że wraz z wiekiem wzrastają usprawiedliwione potrzeby małoletniej pozwanej W. G. (1), a powód w istocie nie realizował obowiązku alimentacyjnego względem córki/córek. Rażąco naganna postawa i zachowanie P. G. doprowadziły do znacznego zadłużenia powoda, spowodowały, że znalazł się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i bytowej, co niestety przekłada się nie tylko na jego osobistą sytuację ale także na sytuację jego rodziny, w tym dzieci.

Powód P. G. nie uczestniczy w wychowaniu małoletniej pozwanej i nie interesuje się jej potrzebami. W związku z tym powinien chociaż finansowo, nawet pomimo bardzo skromnych dochodów - przyczyniać się do jej utrzymania.

Biorąc po uwagę powyższe uwzględniono powództwo (w części) i obniżono alimenty zasądzone od powoda na rzecz małoletniej córki stron o 200 złotych miesięcznie – do kwoty po 300 złotych miesięcznie. Podejmując to rozstrzygnięcie wzięto pod uwagę aktualną sytuację zdrowotną i bytową powoda, a także sytuację małoletniej pozwanej, w tym zakres uzyskiwanych przez jej matkę świadczeń. Jako datę początkową tego rozstrzygnięcia przyjęto dzień wniesienia pozwu – 6 grudnia 2016 roku. (pkt 1 wyroku)

Sąd przyjął, że skoro powód jest w stanie regularnie dobrowolnie opłacać kwotę 300 złotych miesięcznie za wynajęcie pokoju od znajomego w miejscowości K., pomimo, że jego najbliższa rodzina mieszka w domu jednorodzinnym w H. – to co najmniej taką kwotę winien również przeznaczać na utrzymanie małoletniej córki. Tym bardziej, że alimenty ustalone na rzecz starszej córki powoda – W. G. (2) zostały obecnie uchylone.

Z tych względów Sąd oddalił powództwo P. G. o obniżenie alimentów w pozostałym zakresie.

Biorąc pod uwagę przedmiot postępowania i fakt, że P. G. został zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych, nadto jego pełnomocnik nie żądał zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od pozwanej – orzeczono jak w punkcie 3 wyroku.

Jako nieuzasadnione potraktowano także żądanie powoda, co do zabezpieczenia powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, tym bardziej, że jak wskazał powód egzekucja prowadzona jest nie tylko w zakresie alimentów , lecz także innych zadłużeń powoda. Wniosek o zabezpieczenie został zatem oddalony.

Anna Sobolewska-Talaga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joannna Niklewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kępnie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Anna Sobolewska-Talaga
Data wytworzenia informacji: